Souq Hamidiye, Damascus

Souq Hamidiye, Damascus

Copyright (C) Tsuyoshi Hasegawa (2005)